Ξενοδοχεία Historica

Τα ξενοδοχεία που θα στηρίξουν την Historica 2022 θα ανακοινωθούν μελλοντικά.